Download ใบสมัครฯลฯ > กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน > แนบเอกสารประกอบใบสมัครฯลฯ > ส่งทางไปรษณีย์มาที่
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
50 หมู่ 7 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

img