ประวัติความเป็นมา
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2511 เพื่อจัดบริการฝึกอาชีพและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้กับคนพิการ และในปี 2559 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจากเดิมคือ “ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง” เป็น “ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ”

ความหมายตราสัญลักษณ์

Card image cap

ตรากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พระประชาบดีหมายถึง เทพผู้เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นบุตรของพระ พรหม หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง ว่า เทพมเหศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน เป็นมนสาบุตร หมายถึง พระพรหมนึกให้เกิดพระประบดีและบริวาร ซึ่งเป็นฤาษี 7คน หรือสัปตฤาษี ได้รับมอบหมายจากพระพรหมให้มาสร้างมนุษย์และ สัตว์อื่น ๆ เมื่อทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ถนอมเลี้ยงดูบุตรด้วยความเมตตากรุณา โดยไม่คำนึงผลตอบ แทนแม้แต่น้อยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้กำหนดให้มีเครื่องหมาย ประจำ กระทรวง เป็นรูปวงกลมสายตรงกลางวงกลมเป็นรูปพระประชาบดีประทับอยู่เหนือ แท่น มีลายกนกเป็น ภาพศีรษะฤาษี 7 ตน อยู่รอบวงกลมเดียวกัน ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือของทุกส่วนในสังคมเบื้อง ล่างมีอักษร” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “ฤาษี 7 ตน หรือสัปตฤาษี ซึ่งนำมาบรรลุในเครื่องหมายด้วยนั้น มีความหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์และความมั่นคง ทางสังคม 7 ประเภท คือ 1.การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการเด็กและเยาวชน 2.การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการครอบครัว 3.การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสตรี 4.การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการคนพิการและผู้สูงอายุ 5.การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและอื่น ๆ 6.การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย 7.การพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการชุมชนและสังคม ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ได้ประกาศเครื่องหมายราชการของกระทรวงการ พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546

Card image cap

หลังคาทรงจั่วแบบของชาวมอญ ซึ่งชาวมอญนิยมปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ สอดคล้องกับพื้นที่ตั้งของ ศพอ.พระประแดง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและล้อมรอบด้วยชุมชนชาวมอญ