กายภาพบำบัด

บริการ การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายให้กับผู้รับการฝึกอาชีพทุกวัน และบริการกายภาพบำบัดให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชน ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการ

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap