องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ  ให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสา เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน ศพอ.พระประแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสา เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน ศพอ.พระประแดง

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง ขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ ให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสา เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน ศพอ.พระประแดง ทำให้พื้นที่เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ใช้ประโยชน์ ได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้รับการฝึกอาชีพ

แบ่งปัน