ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD)

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2019 ข่าวโดย บุญตุ้ม ศรีชุมพวง

นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร Korea Employment Agency for the Disabled (KEAD) จากสาธารณะรัฐเกาหลี กับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพ ทักษะการประกอบอาชีพของคนพิการ เสริมสร้างโอกาสในการจ้างงานคนพิการ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง

แบ่งปัน