วันปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอาชีพ

วันปฐมนิเทศผู้รับการฝึกอาชีพ

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019 ข่าวโดย บุญตุ้ม ศรีชุมพวง

เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำปี ๒๕๖๓ และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ดูแล ต้อนรับผู้ปกครองที่เดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าฝึกอาชีพกับ ศพอ.พระประแดง และชี้แจงข้อกำหนด กฏระเบียบการอยู่ร่วมกัน การเรียนการสอน แนะนำเจ้าหน้าที่และสถานที่ต่างๆ ภายใน ศพอ.พระประแดง

แบ่งปัน