โครงการ เตรียมความพร้อมคนพิการในชุมชนตามความต้องการของสถานประกอบการ/ตลาด

โครงการ เตรียมความพร้อมคนพิการในชุมชนตามความต้องการของสถานประกอบการ/ตลาด

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้การฝึกอาชีพคนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งการบำบัดฟื้นฟู การประเมินสมรรถภาพและเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านอาชีพ การเตรียมความพร้อมทักษะสังคม การเสริมสร้างด้านระเบียบ วินัย คุณธรรม การใช้ชีวิต การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม หน่วยงานมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมตามความสามารถของคนพิการ ได้รับการฝึกอาชีพอย่างมีคุณภาพ สามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้หน่วยงาน มีการพัฒนาอาชีพตามหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ หรือในสถานประกอบการ ภายหลังที่จบหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรแล้ว การดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นทั้งการให้บริการสวัสดิการและฟื้นฟูคนพิการให้มีศักยภาพ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาดแรงงานท้องถิ่นในพื้นที่ ให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมคนพิการ ก่อนส่งคนพิการเข้าไปประกอบอาชีพในตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกันหน่วยงานก็มีการเตรียมการเป็น Shelter Worksh เป็นการเตรียมความพร้อมคนพิการที่สามารถออกสู่สังคมได้เป็นกลุ่มเล็ก ทั้งการประกอบอาชีพ การอยู่ร่วมกัน การสื่อสารระหว่างกันในหน่วยงานก่อนออกสู่สถานประกอบการจริง เป็นการเสริมพลังให้กับคนพิการก่อนออกสู่สังคม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คำนึงถึงสภาพปัญหาสังคมคนพิการในปัจจุบัน จึงส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฝึกอบรม เตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจก่อนออกสู่สังคม สามารถดำรงชีวิต มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ระหว่าง วันที่ ๒๐ -๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

แบ่งปัน