นโยบายและขั้นตอนการบริจาคสิ่งของ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นโยบายและขั้นตอนการบริจาคสิ่งของ ของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย ก้าว ศรีสมวงษ์

นโยบายและขั้นตอนการบริจาคสิ่งของ ของหน่วยงานศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในการบริจาคสิ่งของ ศูนย์ฯลฯจะออกใบตอบขอบคุณการบริจาคให้ทุกครั้ง - ขอความกรุณาบริจาคสิ่งของได่ในวันและเวลาราชการเท่านั้น - ขอเรียนให้ทราบว่าศูนย์ฯลฯไม่มีนโยบายออกไปเรี่ยไรขอรับบริจาคจากภายนอก - สิ่งของที่มาบริจาคขอความกรุณาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ - ขอเรียนชี้แจงให้ทราบในการรับบริจาคขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น

แบ่งปัน